ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਘਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਨੇਰਾ, ਕੀਤਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਘਰ ਖਾਲੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਥਾਣੇ

ਜਲੰਧਰ – (ਚਾਵਲਾ) // ਘਟਨਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਕਰਾੜੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਛ

Read more